ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ

See In English
ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ
 
ਦਫਤਰ :   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਤਲੁਜ ਬਲਾਕ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ :   (01636)- 234400 (ਦਫਤਰ),
(01636)-225401 (ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ),
01636-234411(ਫੈਕਸ)