ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

See In English
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਪੇੰਡੂ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਲੇਟ ਇੰਦਰਾਜ) ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਨਵੀਨ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਕਨਡਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਦਲਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ/ਖਰੀਦਣ ਲਈ/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਨੋ ਡਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜੀ
 ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 

ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਪੀ. ਡੀ. ਐਫ਼ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ।

 ਐਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ