ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,

11/01/2020 15/01/2020 ਦੇਖੋ (347 KB)