ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,762 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ