ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਿਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ,ਨਿਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636254597
ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636234073
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636254598nswtehsildar[at]gmail[dot]com
ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636238485
ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636235206
ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636234092
ਏ.ਸੀ (ਗ੍ਰ੍ਰੀ) ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636235088
ਏ.ਸੀ (ਜੀ) ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636237096
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ.01636240142
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ.01636234277

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਧਰਮਕੋਟਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮਕੋਟ01682-222334
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਿਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636256768
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -2ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636238060
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -1ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ.
ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636234216

ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮੋਗਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636234092
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮੋਗਾ -2ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636224277bdo[dot]moga2[at]pbrdp[dot]gov[dot]in
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ01636240104baghapurana001[at]gmail[dot]com
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636254184
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮੋਗਾ -1ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636224278
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਕੋਟ ਈਸ ਖਾਂਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟ ਈਸ ਖਾਂ01682-240041

ਪੁਲਿਸ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੋਗਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636236600

ਸਿਹਤ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਨਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਨ01682-240020
ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ01636286570
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636254771
ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਠੱਠੀ ਭਾਈਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਠੱਠੀ ਭਾਈ01636244317
ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ01636241118
ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਢੁੱਡੀਕੇਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਢੱਡੀਕੇ01636269029
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਰੋਲੀ ਭਾਈਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ01636260956
ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਮੋਗਾਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ01636228110

ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ

ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636235206
ਈ.ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਘਾਪੁਰਾਨਾਈ.ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਘਾਪੁਰਾਨਾ01636240432
ਈ.ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਧਰਮਕੋਟਈ.ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਧਰਮਕੋਟ01682-220069
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636235400
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ01636234687
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾdso[dot]sports[dot]moga[at]punjab[dot]gov[dot]in
ਏ.ਆਰ ਸੀ ਕੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾਏ.ਆਰ ਸੀ ਕੋਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ01636241678
ਏ.ਆਰ ਡਾ. ਕੋ-ਅਪ ਸੋਸਾਇਟੀਏ.ਆਰ ਡਾ. ਕੋ-ਅਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ01636234940
ਡਾ. ਕੋ-ਅਪ ਸੋਸਾਇਟੀਡਾ. ਕੋ-ਅਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ01636228363
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ01636242440