ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: –

 1. ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਸੀ
 2. ਸਿੱਖਿਆ
 3. ਚੋਣਾਂ/li>
    —ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ
    —ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
 4. ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
 5. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
 6. ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ