ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ (2006-07)
ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵੇਰਵੇ ਨੰਬਰ
1 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 2,23,410
2 ਜੰਗਲਾਤ 2575
3 ਬਰੇਨ ਲੈਂਡ 952
4 ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ 22172
5 ਨੈਟ ਏਰੀਆ ਬਿਜਾਈ 1,94,336
6 ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ 1,94,853
7 ਕੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਖੇਤਰ 3,89,189
8 ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 4748
9 ਟੀ-ਵੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 1,04,321
10 ਨਹਿਰੀ / ਟੀ-ਵੈਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ 85,267
11 ਨੈਟ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਏਰੀਆ 1,94,336
12 ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ NIL