ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: –

1,ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ
2,ਸਮਾਗਮ
3,ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
4,ਭਰਤੀ
5,ਟੈਂਡਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.