ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

  • ਡੀ.ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੋ . : 01636-234400, 23441
  • ਪੁਲਿਸ : 100
  • ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ : 1098
  • ਐਂਬੂਲੈਂਸ : 108
  • ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੰ : 101
  • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ : 155300
  • ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ : 1091
  • ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕੂ : 1090
  • ਚੋਣ : 1950
  • ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 1100