ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,762 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 30/11/2018

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,762 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਹੋਰ