ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ / ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ (ਐਕਸ-ਆਰਮੀ)

18/02/2020 29/02/2020 ਦੇਖੋ (312 KB)