ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੀਏਗਨਡਮ.

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੀਏਗਨਡਮ.
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੀਏਗਨਡਮ.

1. ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੀਐਂਡਿਅਮ.

2,ਅਹੁਦਾ, ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ, ਤਨਖਾਹ

3,ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

4, ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ.

19/12/2019 31/12/2019 ਦੇਖੋ (695 KB) Designation, Qualification, Experience, Remuneration (2 MB) Application Form (532 KB) Correction in Age (325 KB)