ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਰ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਰ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਰ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐੱਲ. ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਯੋਗਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ.
19/01/2019 28/01/2019 ਦੇਖੋ (136 KB) Proforma to be filled by candidates (623 KB) Designation, Qualification, Experience, Remuneration (714 KB)