ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ) ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ

ਈ-ਮੇਲ : smopatto[at]gmail[dot]com

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ) ਠਾਠੀ ਭਾਈ

ਈ-ਮੇਲ : Smophcthathibhai[at]gmail[dot]com

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ

ਈ-ਮੇਲ : Smo[dot]chmoga[at]gmail[dot]com