ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ

ਕੀਹਦਾ ਕੌਣ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਧਰਮਕੋਟਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਧਰਮਕੋਟਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਧਰਮਕੋਟ01682-221008
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਮੋਗਾਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ01636-234400
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੀ), ਮੋਗਾਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੀ), ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ01636-234702
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ), ਮੋਗਾਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ), ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ01636-235233
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਮੋਗਾਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਮੋਗਾਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ01636-237096
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਗਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਗਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ01636-234277
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ01636-240142
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ01636-254597